Notice: Undefined variable: hasOneNews in /home/p110/domains/110.vn/public_html/app/frontend/cache/volt/_home_p110_domains_110.vn_public_html_app_frontend_views_news_category.volt.php on line 10

Bảng giá nguồn DC

NGUỒN TỔ ONG DC 12V  
Nguồn DC 529-A1.25 Nguồn tổ ong 12V-1.25A 300c/thùng                 35,000
Nguồn DC 529-A2.1 Nguồn tổ ong 12V-2.1A 200c/thùng                 38,000
Nguồn DC 529-A3.3 Nguồn tổ ong 12V-3.3A 120c/thùng                 63,000
Nguồn DC 529-A5 Nguồn tổ ong 12V-5A 120c/thùng                 64,000
Nguồn DC 529-A8.5 Nguồn tổ ong 12V-8.5A 65c/thùng                 94,000
Nguồn DC 529-A10 Nguồn tổ ong 12V-10A 60c/thùng                 97,000
Nguồn DC 529-A10L Nguồn tổ ong 12V-10A tụ kép 50c/thùng               110,000
Nguồn DC 529-A12.5 Nguồn tổ ong 12V-12.5A 50c/thùng               113,000
Nguồn DC 529-A15 Nguồn tổ ong 12V-15A 50c/thùng               130,000
Nguồn DC 529-A16.7 Nguồn tổ ong 12V-16.7A 50c/thùng               135,000
Nguồn DC 529-A20 Nguồn tổ ong 12V-20A tụ kép 36c/thùng               153,000
Nguồn DC 529-A20Q Nguồn tổ ong 12V-20A quạt 36c/thùng               165,000
Nguồn DC 529-A30Q Nguồn tổ ong 12V-30A Quạt 36c/thùng               216,000
Nguồn DC 529-A33Q Nguồn tổ ong 12V-33A Quạt 36c/thùng               219,000
Nguồn DC 529-A33Q Nguồn tổ ong 12V-40A Quạt - nhỏ 36c/thùng               318,000
Nguồn DC 529-A40Q Nguồn tổ ong 12V-40A Quạt - lớn 21c/thùng               404,000
Nguồn DC 529-A50Q Nguồn tổ ong 12V-50A Quạt 21c/thùng               627,000
Nguồn DC 529-CMA5 Nguồn chống mưa 12V-5A 48c/thùng                 92,000
Nguồn DC 529-CMA10 Nguồn chống mưa 12V-10A 36c/thùng               130,000
Nguồn DC 529-CMA15 Nguồn chống mưa 12V-15A 36c/thùng               153,000
Nguồn DC 529-CMA20 Nguồn chống mưa 12V-20A 21c/thùng               176,000
Nguồn DC 529-CMA30 Nguồn chống mưa 12V-30A 21c/thùng               238,000
Nguồn DC 529-CMA33 Nguồn chống mưa 12V-33A 21c/thùng               240,000
NGUỒN TỔ ONG DC 5V  
Nguồn DC 529-B2 Nguồn tổ ong 5V-2A 200c/thùng                 35,000
Nguồn DC 529-B4 Nguồn tổ ong 5V-4A 200c/thùng                 40,000
Nguồn DC 529-B6 Nguồn tổ ong 5V-6A 120c/thùng                 64,000
Nguồn DC 529-B10 Nguồn tổ ong 5V-10A 60c/thùng                 94,000
Nguồn DC 529-B20 Nguồn tổ ong 5V-20A 50c/thùng               118,000
Nguồn DC 529-B30 Nguồn tổ ong 5V-30A 36c/thùng               148,000
Nguồn DC 529-B40 Nguồn tổ ong 5V-40A tụ kép 36c/thùng               165,000
Nguồn DC 529-B40Q Nguồn tổ ong 5V-40A quạt 36c/thùng               182,000
Nguồn DC 529-B60Q Nguồn tổ ong 5V-60A quạt 36c/thùng               227,000
Nguồn DC 529-CMB40 Nguồn chống mưa 5V-40A  32c/thùng               193,000
Nguồn DC 529-CMB60 Nguồn chống mưa 5V-60A  21c/thùng               238,000
NGUỒN TỔ ONG DC 24V  
Nguồn DC 529-C1 Nguồn tổ ong 24V-1A 200c/thùng                 38,000
Nguồn DC 529-C2 Nguồn tổ ong 24V-2A 120c/thùng                 57,000
Nguồn DC 529-C3 Nguồn tổ ong 24V-3A 60c/thùng                 99,000
Nguồn DC 529-C5 Nguồn tổ ong 24V-5A 50c/thùng               111,000
Nguồn DC 529-C10 Nguồn tổ ong 24V-10A 36c/thùng               153,000
Nguồn DC 529-C15 Nguồn tổ ong 24V-15A 36c/thùng               216,000
Nguồn DC 529-C20 Nguồn tổ ong 24V-20A 21c/thùng               404,000
NGUỒN TỔ ONG DÀI DC 12V  
Nguồn DC 529-SA5 Nguồn tổ ong dài 12V-5A 60c/thùng                 75,000
Nguồn DC 529-SA10 Nguồn tổ ong dài 12V-10A 50c/thùng               120,000
Nguồn DC 529-SA15 Nguồn tổ ong dài 12V-15A 50c/thùng               174,000
Nguồn DC 529-SA20 Nguồn tổ ong dài 12V-20A 36c/thùng               214,000
Nguồn DC 529-SA30 Nguồn tổ ong dài 12V-30A 36c/thùng               234,000
NGUỒN TỔ ONG NHÔM ĐÚC 12V  
Nguồn DC 529-FYA20 Nguồn nhôm đúc 12V-20A 40c/thùng               214,000
Nguồn DC 529-FYA33 Nguồn nhôm đúc 12V-33A 40c/thùng               250,000
Nguồn DC 529-FYB40 Nguồn nhôm đúc 5V-40A 40c/thùng               254,000
Nguồn DC 529-FYB60 Nguồn nhôm đúc 5V-60A 40c/thùng               334,000
NGUỒN ADAPTER - NHỰA 12V  
Nguồn DC 530-A2 Nguồn adapter 5V-2A 100c/thùng                 34,000
Nguồn DC 530-A6 Nguồn adapter 5V-6A 100c/thùng                 87,000
Nguồn DC 530-B2 Nguồn adapter 12V-2A (02 đầu) 100c/thùng                 35,000
Nguồn DC 530-B2C Nguồn adapter 12V-2A (móc treo) 100c/thùng                 34,000
Nguồn DC 530-B3 Nguồn adapter 12V-3A  100c/thùng                 50,000
Nguồn DC 530-B5 Nguồn adapter 12V-5A (tốt) 100c/thùng                 74,000
NGUỒN TỔ ONG LOFACO (TAIWAN) - BẢO HÀNH 02 NĂM  
Nguồn DC 529-PA5 Nguồn tổ ong 12V-5A LOFACO - Taiwan 60c/thùng               119,000
Nguồn DC 529-PA10 Nguồn tổ ong 12V-10A LOFACO - Taiwan 50c/thùng               171,000
Nguồn DC 529-PA15 Nguồn tổ ong 12V-15A LOFACO- Taiwan 50c/thùng               193,000
Nguồn DC 529-PA20 Nguồn tổ ong 12V-20A LOFACO- Taiwan 36c/thùng               258,000
Nguồn DC 529-PA30 Nguồn tổ ong 12V-30A LOFACO - Taiwan 36c/thùng               342,000
Nguồn DC 529-PA33 Nguồn tổ ong 12V-33A LOFACO- Taiwan 36c/thùng               371,000
Nguồn DC 529-PA40 Nguồn tổ ong 12V-40A LOFACO- Taiwan 21c/thùng               587,000
Nguồn DC 529-PA50 Nguồn tổ ong 12V-50A LOFACO- Taiwan 21c/thùng               614,000
Nguồn DC 529-PB40 Nguồn tổ ong 5V-40A LOFACO- Taiwan 36c/thùng               294,000
Nguồn DC 529-PB60 Nguồn tổ ong 5V-60A LOFACO - Taiwan 36c/thùng               361,000
Nguồn DC 529-PC5 Nguồn tổ ong 24V-5A LOFACO- Taiwan 50c/thùng               207,000
Nguồn DC 529-PC10 Nguồn tổ ong 24V-10A LOFACO- Taiwan 36c/thùng               314,000
Nguồn DC 529-PC15 Nguồn tổ ong 24V-15A LOFACO - Taiwan 36c/thùng               354,000
Nguồn DC 529-PC20 Nguồn tổ ong 24V-20A LOFACO- Taiwan 21c/thùng               587,000

Notice: Access to undefined property Modules\Models\NewsCategory::reg_form in /home/p110/domains/110.vn/public_html/app/frontend/cache/volt/_home_p110_domains_110.vn_public_html_app_frontend_views_news_category.volt.php on line 45

Notice: Access to undefined property Modules\Models\NewsCategory::messenger_form in /home/p110/domains/110.vn/public_html/app/frontend/cache/volt/_home_p110_domains_110.vn_public_html_app_frontend_views_news_category.volt.php on line 48

Notice: Undefined variable: tmpTypeModules in /home/p110/domains/110.vn/public_html/app/frontend/cache/volt/_home_p110_domains_110.vn_public_html_app_frontend_views_news_category.volt.php on line 93

0909003082

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn